//////

Dylematy cywilizacji informatycznej

Z roku na rok w naszym kraju powstaje coraz więcej domów opieki z rehabilitacją, do których trafia wiele starszych osób. Nasze społeczeństwo opisywane jest jako starzejące się. Ilość osób na emeryturze jest obecnie ogromna, a w najbliższych latach możemy spodziewać się, że będzie ich znacznie więcej. Nic więc dziwnego, że co roku powstaje przynajmniej jeden dom opieki z rehabilitacją w naszym kraju. W najbliższych latach będzie powstawać na pewno coraz więcej takich ośrodków, gdyż zapotrzebowanie na takie usługi jest niestety spore. W dzisiejszych czasach dzieci nie mają możliwości zaopiekowania się swoimi rodzicami na starość. Przeszkadza w tym naprawdę wiele rzeczy, zaczynając od bardzo małego metrażu w mieszkania w blokach, a kończąc na braku czasu. Nikt z nas nie może sobie pozwolić na rezygnację z pracy i na stałe zaopiekować się naszym chorym rodzicem. Każdy z nas musi przecież za coś utrzymać swoją rodzinę, a zwłaszcza dzieci. W takiej sytuacji najlepszym pomysłem jest oddanie naszego rodzica do dobrego domu opieki. 

Wykupywaniem ubezpieczenia na życie jest zainteresowanych coraz większa część Polaków. Koszt ubezpieczenia na życie nie jest wysoki, zwłaszcza w stosunku do potencjalnych zysków. Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że ubezpieczenie na życie nie jest tylko i wyłącznie umową na dożywocie. Obecnie istnieją również ubezpieczenia na życie długoterminowe. W tym przypadku pieniądze zostaną nam wypłacone na konto bankowe, gdy minie określony czas naszego ubezpieczenia. Terminy tych ubezpieczeń są jednak bardzo długie, najczęściej firmy domagają się przynajmniej dziesięciu lat. W tym czasie nasz kapitał będzie cały czas pracował na siebie i się rozmnażał. Jest to więc genialna forma inwestycji dla osób, które mogą sobie pozwolić na ulokowanie tak wysokiego kapitału. Na pewno po tych kilku latach nie wyjdziemy na minusie, tylko będziemy posiadali o wiele większą ilość gotówki. Wykupując ubezpieczenie na życie musimy liczyć się z tym, że będziemy zobowiązani do płacenia regularnych składek ubezpieczeniowych. 

W dzisiejszych czasach wszystkie firmy, w trakcie swojego funkcjonowania w oto¬czeniu, mogą wykorzystać posiadaną wiedzę, ponieważ  sama wiedza może być produktem, umiejętność gromadzenia i wykorzystania wiedzy to podstawowa kompeten¬cja przedsiębiorstwa, . wiedza może strukturalizować się dzięki procesowi kodyfikacji, np. w technologiach, kompetencjach pracowników, bazach danych, procedurach, doku¬mentacji organizacyjnej wiedza może się zmaterializować (uzewnętrzniać) w postaci produktów i usług, a przez to może być kopiowana (imitowana),wiedza umożliwia obniżenie poziomu niepewności podczas realizacji przed¬sięwzięć ryzykownych.

Koncepcja zarządzania wiedzą traktowana jest jako pewne całościowe ujęcie działalności firmy. Tym niemniej można wyróżnić pewne typowe problemy i zmiany, które niesie zastosowanie tej koncepcji w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy.Jeśli chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi, to zarządzanie wiedzą zmusza do postrzegania pracowników jako źródła wiedzy i przypomina, że wiedza pracowników powoduje, iż stają się oni ważnym zasobem. W konsekwencji wymusza zmianę syste­mów motywacyjnych, nagradzanie kreatywności i zachęcanie do dzielenia się wiedzą. Specjaliści od zasobów ludzkich są świadomi konieczności zmiany kultury  organizacyjnej i nakierowania jej na kulturę „idei”.

W sferze finansów podstawowym problemem jest analiza, pomiar i wizualizacja zasobów intelektualnych (kapitału in­telektualnego) oraz opracowanie metodologii uwzględniania kapitału intelektualnego w bilansie firmy. Zmiany w strukturze organizacyjnej polegają głównie na tym, że pojawiają się specjalne stanowiska i zespoły, których rola polega na koordynowaniu procesów zarządzania wiedzą. Pojawiają się także specjalne procedury i metody, takie jak np. dzielenie się najlepszymi sposobami postępowania. Bez wątpienia, zarządzanie wiedzą nie jest możliwe bez zmian w systemach informatycznych i ko­munikacyjnych. Rozwój sieci komputerowych umożliwiający dostęp do danych, dialog czy dyskusję, specjalne bazy wiedzy i systemy ekspertowe są nieodłącznym atrybutem zarządzania wiedzą w firmie.

Z drugiej strony analiza korzyści finansowych z wdrożenia systemu zarządza­nia wiedzą jest niezwykle trudna. Ogólnie zalecanym podejściem na obecnym etapie rozwoju narzędzi zwrotu z inwestycji systemu zarządzania wiedzą jest próba jego szacowania na podstawie wcześniejszych, podobnych projektów.Szacuje się, że dzięki wdrożeniu rozwiązania z zakresu zarządzania wiedzą orga­nizacja gospodarcza może:  usprawnić podejmowanie decyzji,  skrócić czas rozwiązywania kluczowych problemów, udoskonalić produktywność, polepszyć komunikację w organizacji, zredukować koszty. Wiele firm — zarówno globalnych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw, działających w skali lokalnej — wdrożyło do swojej praktyki pewne rozwiązania bezpośrednio nawiązujące do koncepcji zarządzania wiedzą.

W uzupełnianych codziennie ba­zach danych znajdują się analizy różnych procesów biznesowych, opartych na prak­tycznych przykładach tysięcy firm z całego świata. Do czuwania nad jednorodnością dokumentów wprowadzanych przez konsultantów z firmy Arthur Andersen powoła­no kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów, a także zespół ds. strategu zarządza­nia wiedzą, który wspólnie z Amerykańskim Centrum Produktywności i Jakości rozwinął kompleksowy system zarządzania wiedzą. O    znaczeniu zarządzania wiedzą w firmie Hewlett-Packard może świadczyć czę­sto cytowane powiedzenie prezesa koncernu Lew Platta: „Gdyby HP wiedział, co HP wie, zyski byłyby trzy razy większe”. Powiedzenie to określiło wyraźnie wyzwania stojące przed firmą w latach 90. XX w. i następnych.

HP to firma znana od lat ze swo­jej silnej, wyraźnej kultury organizacyjnej stworzonej jeszcze przez jej zdozycieh, z działań wspierających innowacyjność i dzielenie się wiedzą. Metoda MBWA, otwarte biura, zapewnienie lojalności pracowników przez troskę o bezpieczeństwo ich zatrudnienia, zgoda na eksperymentowanie i prawo do błędów to fakty przedsta­wiane często jako źródła sukcesów HP. Dlatego też zarządzanie wiedzą w HP repre­zentuje zarówno proces kontynuacji, jak i pewnych zmian. Do spektakularnych przejawów wdrażania koncepcji można zaliczyć zmianę w strukturze organizacyjnej polegającą na powołaniu nowego stanowiska: Chief Knowledge Officer oraz nowej jednostki: HP Consulting Organisation, nastawionej na stymulowanie dzielenia się wiedzą.

W firmie powstała sieć distributed teams, tzn. zespołów współpracujących ze sobą dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych — pracownicy znajdujący się w bardzo odległych geograficznie miejscach mogą wspólnie rozwią­zywać problemy, dyskutować, a nawet dzięki kamerom wideo monitorującym proces technologiczny wprowadzać szczegółowe rozwiązania w zakładach zlokalizowanych setki czy tysiące kilometrów dalej. Takie rozwiązania techniczne, jak żółte strony (yellow pages), e-mail, poczta głosowa (voice-mail), intranet, Internet stały się nie­zbędną częścią życia firmy. Skandia Insurance Company Ltd., jedna z wiodących firm działających w branży ubezpieczeniowej, stała się chyba najgłośniejszym, najbardziej znanym przypadkiem organizacji zainteresowanej pomiarem kapitału intelektualnego.